Stadgar – Landskrona Trädgårdssällskap

Landskrona Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Stadgar

Landskrona Trädgårdssällskap – stadgar

§1 Namn
Föreningens namn är Landskrona Trädgårdssällskap med sitt säte i Landskrona med omnejd.
§2 Ändamål
Landskrona Trädgårdssällskap är en ideell förening vars syfte är att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård.
I denna anda ska trädgårdsintresset fördjupas genom föredrag, gemensamma aktiviteter, kurser och utflykter.
§3 Medlemmar
Alla trädgårdsintresserade är välkomna som medlemmar i föreningen
§4 Medlemsavgift
Årsavgiften för nästkommande år bestäms av årsmötet. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård, vilket bland annat innebär att medlemmarna rar tidskriften Hemträdgården som medlemstidning.
§5 Tidpunkt för årsmöte och kallelse till årsmöte
Årsmöte hålls före februari månads utgång. Kallelse till årsmötet ska ske senast tre veckor före fastställd dag för mötet. Dagordning, motioner, förslag till budg­et och andra viktiga handlingar, som styrelsen anser ska behandlas ska på begäran vara medlem tillhanda senast en vecka före mötet.
§6 Motioner
Senast fem veckor före årsmötet ska motion från medlem skriftligen vara in­lämnad till styrelsen
§7 Årsmöte
På årsmötet ska behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som också vid behov är rösträknare
3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat-och balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Inkomna motioner från medlemmar
10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret samt beslut om årsavgift
11. Val av styrelse och ersättare
12. Val av valberedning
13. Val av revisorer och ersättare
14. Vid mötet väckta frågor
15. Avslutning

§8 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av minst sex ledamöter. Ordförande, sekreterare och kassör utses direkt av årsmötet.
Samtliga väljs på två år i taget. Halva styrelsen står på omval varje år. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden eller annan styrelseledamot.
Styrelsen är beslutsmässig när halva antalet ledamöter plus en är närvarande.
Vid lika rösttal har ordföranden utslagsröst.
§9 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans. Postgiro tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§10 Räkenskaper
Styrelsens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december. Styrelsen ska senast två veckor före årsmötet överlämna föreningens räkenskaper till
revisorerna.
§11 Revisorer
Revisorerna ska vara två ordinarie och en ersättare vilka väljs på ett år.
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av dess revisorer.
§12 Ändring av stadgar
Ändring av föreningens stadgar kan ske endast efter beslut av två på varandra följande möten, varav det första är ordinarie årsmöte. För beslutets giltighet fordras kvalificerad majoritet (67%). Om förslag finns till stadgeändring ska detta tas upp som en egen punkt på kallelsen.
§13 Upplösning
Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande möten varav det första är ordinarie årsmöte. För giltigt beslut fordras att minst 75 % av de när­varande medlemmarna är ense om beslutet. Eventuella kvarstående likvida medel ska vid en likvidation användas för syfte som överensstämmer med
föreningens målsättning i § 2.